تعهدات ما

تعهدات ما

  • استمرار نصب اعلانات بر روی دیوار
  • اطمینان از مضطر بودن شخص مساعدت شونده در هر اعلان
  • واریز عین وجوه دریافتی به حساب مساعدت شونده
  • تامین کلیه هزینه های جانبی و سربار دیوار
  • مطلع ساختن مساعدت کننده از سرانجام مساعدت خویش
  • حفظ حریم شخصی مساعدت کننده و مساعدت شونده
  • دعای خیر در حق اعضای سرای مهربانی
سرای مهربانی